Aktuelt
Aktuelt
16.11.2020

Spørsmål om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) utgjør rammeverket for alle formelle utdanningskvalifikasjoner i Norge.

Det er dette rammeverket som fastsetter nivået utdanningene skal ligge på og som gir standarder for hvordan institusjonene skal utforme læringsutbyttet for utdanningene sine. 

27. november 2018 opprettet Nasjonalt fagskoleråd en arbeidsgruppe som fikk i mandat å klargjøre om enkelte fagskoleutdanninger og dagens læringsutbyttebeskrivelser på nivå 5 er i tråd med arbeidslivets kompetansebehov og kvalifikasjonskrav, eller om det i tillegg bør utarbeides et nytt nivå 6.1.B basert på den enkelte utdannings læringsutbytte. 

På bakgrunn av gruppens arbeid fattet Nasjonalt fagskoleråd følgende vedtak: 

Nasjonalt fagskoleråd oversender rapporten til Kunnskapsdepartementet, sammen med følgende anbefaling:  
I forbindelse med revidering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) anbefaler Nasjonalt fagskoleråd at det utarbeides et nivå 6.1.B med tilhørende læringsutbyttebeskrivelser for høyere yrkesfaglig utdanning, der fagskoleutdanninger som kvalifiserer skal plasseres. Nivået må bygge på fagskoleloven og fagskoleutdanningene sin egenart ved å være både erfarings- og utviklingsorientert og innenfor handlingsrommet av det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF) nivå 6. Nivå 6.1.B vil således skille seg fra en ordinær bachelorgrad.

Det er et sentralt premiss at kvalifikasjonene man opparbeider seg ved fagskoleutdanningene skal være tilpasset til arbeidslivets behov for kompetanse. Når kompetansebehovet endrer seg, blant annet ved teknologisk utvikling, må det være mulig for fagskolene å tilby utdanninger som gir kvalifikasjonene som arbeidslivet etterspør. Disse kvalifikasjonene ligger i noen tilfeller på nivå 6 i EQF, men disse finner ikke sin plass i dagens Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

På sikt anbefaler Fagskolerådet at det settes i gang et arbeid med å utrede fordeler og ulemper ved å etablere et binært utdanningssystem hvor høyere yrkesfaglig utdanning utgjør en egen søyle parallelt med dagens høyere akademisk utdanning. Dette kan eksempelvis igangsettes når det er høstet erfaringer med høyere yrkesfaglige utdanninger på NKR nivå 6.1. 

Arbeidet med NKR har fortsatt og 09. november publiserte NOKUT en ny rapport om hvordan en kan endre NKR for å bedre integrere høyere yrkesfaglig utdanning.