Nasjonale planer

Nasjonalt fagskoleråd skal over en treårsperiode lede arbeidet med å revidere planer innen tekniske fag og helse og oppvekstfag. På denne siden finner du informasjon om arbeidet, informasjon om  høringsrunder på planutkast og planer som er ferdig reviderte og klare til bruk.

  Nominasjonsprosessen for kandidater til revidering av nasjonale planer 2023 er åpen

  Nasjonalt fagskoleråd skal i gang med å revidere tredje bolk med nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning.  
  Dagens planer er utdaterte, og en revidering av planene skal bidra til å styrke kvalitetsutviklingen i sektoren. Endrede kompetansebehov i arbeidslivet og ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning med tilhørende forskrift gjør at det er et stort behov for en gjennomgang. Kunnskapsdepartementet har bevilget midler til arbeidet.  
  Målet er at de reviderte planene skal:  
  - Være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv  
  - Legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom 
  - Legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og yrkesrettede utdanninger med høy relevans og faglig        kvalitet 
  - Gjøre studentene bedre forberedt på arbeidslivet 

  Følgende planer innen tekniske fag og helse- og oppvekstfag skal revideres i 2023 

  Prioritet 2023 

  Helseutdanninger 

  FHH03 

  Administrasjon 

  FHH06 

  Veiledning 

  FHH07 

  Barsel og barnepleie 

  FHH16 

  Smittevern og sterilforsyning 

  Ny plan 

  Observasjons- og vurderingskompetanse 

  Kode 

  Tekniske utdanninger 

  FTI01 

  BIM Installasjon 

  FTI02 

  BIM Konstruksjon 

  FTK01 

  Prosessteknikk 

  FTK02 

  Matteknikk 

  FTP01 

  Boring 

  FTP02 

  Brønnservice 

  FTP04 

  Havbunnsinstallasjoner 

  FTP06 

  Olje- og gassbehandling 

  Ny plan

  BIM anlegg 

  Organisering 
  Arbeidet organiseres i arbeidsgrupper á 3 fagpersoner, hvorav vi ønsker å ha med én representant fra arbeidslivet i hver arbeidsgruppe. Omfanget av arbeidet er beregnet til om lag 100 timer per person per plan og innebærer en del skrivearbeid mellom møtene. Arbeidet godgjøres etter de til enhver tid gjeldende satsene i Statens Personalhåndbok pkt.10.14.2.  

  Første oppstartssamling vil være i april 2023. Tidsplanen er som følger:  

  Dato*

  Aktivitet 

  18.-19.4. 2023 

  Oppstartssamling for arbeidsgrupper  

  23.-24.5. 2023 

  2. arbeidsgruppesamling - digitalt 

  10.08.2023 

  Innlevering planutkast 

  21.08.-16.10.2023 

  Høringsrunde  

  September 2023 

  Innspillsseminar – digitalt 

  September 2023 

  Innspill fra fagrådene. 

  17.10.2023 

  3. arbeidsgruppesamling - digitalt 

  16.11.2023-17.11.2023 

  4. arbeidsgruppesamling 

  27.11.2023 

  Arbeidet avsluttes og godkjennes i faglige råd 

   * Med forbehold om endringer.  

  Frist for å nominere fagpersoner til arbeidsgruppene er 1. mars 2023. Nominasjonen merkes med “Nasjonale planer 2023 + Navn på studieretning” og sendes til fagskoleradet@hkdir.no

  Nominasjonen må inneholde:   
  •    Navn på kandidaten og kontaktinformasjon  
  •    Kort beskrivelse av kandidatens utdanning, faglige bakgrunn og motivasjon for å delta i arbeidet  
  •    Relevant arbeidserfaring  
  •    Bekreftelse fra arbeidsgiver om at kandidaten kan fritas for å utføre arbeidet (se tidsplan over) 
   
  Styringsgruppen gjennomfører formell oppnevning i løpet av mars, og de som nomineres vil få tilbakemelding innen 17. mars 2023.  

  Revidering av redskapsemner og LØM (2022)

  Reviderte planer er ferdigstilte

  Nå er de reviderte planene for redskapsemnene i tekniske fag; realfaglige redskap, yrkesrettet kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) ferdigstilt. De nye emneplanene er publisert her i sin helhet, med støttemateriell utviklet av arbeidsgruppene. Emneplanene er også integrert i de nasjonale planene for de tekniske gradsutdanningene som er publisert lenger nede på denne siden.  

  • Realfaglig redskap

    

   EmneplanArbeidsgruppe
   1)    Emneplan 
   2)    Temaliste 
   Ingrid Hordvik (gruppeleder)
   Gaute Birkeli    
   Håvard Broberg     
   Svein Arne Johannesen    

    

  • Kommunikasjon
   EmneplanArbeidsgruppe
   1)    Emneplan 
   2)    Følgebrev 
   Solbjørg Skjønhaug Sviland (gruppeleder)    
   Lise Mordal    
   Line Larsen    
   Kristine Tveit

    

  • Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM)
   EmneplanArbeidsgruppe
   1)    Emneplan 
   2)    Følgebrev 
   Steinar Gjerde - gruppeleder    
   Frode Hjertnes 
   Mette Holan    
   Tor Martin Pedersen

    

  Ferdigstilte nasjonale planer

  Målet er at de nye planene skal være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv, og gjøre studentene forberedt på arbeidslivet. Planene skal legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom og sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og yrkesrettede utdanninger med høy relevans og faglig kvalitet. Planer som er ferdig revidert kan du laste ned under (planer legges til fortløpende). 

  Bakgrunn for arbeidet

  Fra juni 2022 er styringsgruppen Ketil Solbakke (vikar for Adeline Landro), Ola Småkasin og Gry Ulvedalen. 

  Det har lenge vært behov for å oppgradere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning. Endrede og raskt skiftende kompetansebehov i arbeidslivet samt ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning med tilhørende forskrifter, har ytterligere forsterket dette behovet. Planarbeidet er et viktig bidrag til den generelle kvalitetsheving i sektoren. Kunnskapsdepartementet har bevilget midler til arbeidet.  

  Arbeidet pågår i flere runder fra 2020 til og med 2023, og den siste revisjonsrunden for de resterende planene har oppstart i 2023. Hele sektoren, representert av fagskolene, arbeidsliv og studentorganisasjon, er engasjert i prosessen. Nasjonalt fagskoleråd har lagt opp til en åpen prosess med bred involvering gjennom høringsrunder og innspillseminar underveis i arbeidet. 

  Nasjonale planers status og implementering av planene

  Nasjonale planer er veiledende rammer som skal sikre at tilsvarende fagskoleutdanninger holder høy og tilsvarende kvalitet og kan gjenkjennes fra fagskole til fagskole. De er altså et viktig grunnlag når fagskolene skal utvikle egne studieplaner som er tilpasset lokale og regionale behov.

  Det er fagskolenes egne studieplaner som utgjør det faglige grunnlaget for akkreditering fra NOKUT, og den enkelte tilbyders styre har ansvaret for utvikling og vedlikehold av disse.​

  Hvorvidt et ønske om å implementere de nye nasjonale planene utløser behov for ny akkreditering hos NOKUT, eller endringsmelding, avhenger av den eksisterende studieplanen til den enkelte fagskole, hvor stor den ønskede endringen er, og hvorvidt fagskolen har fagområdeakkreditering. På  NOKUTs nettsider fremkommer det når og hvordan melde fra om endringer, og hvilke endringer som kan gjøres uten å søke eller melde fra til NOKUT.

  Når det gjelder kodeverk knyttet til de nye nasjonale planene, er det ulikt hvem som oppretter nye koder. For de fylkeskommunale fagskolene er det Vigo som oppretter nye koder. Private fagskoler oppretter egne koder i henhold til sitt kodeverk.

  Høringsinnspill

  Høsten 2022 åpnet høringsrunden for planutkastene til redskapsemner i tekniske fag, realfaglige redskap, yrkesrettet kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring (LØM). Under er lenke til registrerte høringsinnspill. 

  Kontakt

  Linda Kjosaas
  Tlf: 944 36 791
  linda.kjosaas@hkdir.no

  Fredrik Sagafos 
  Tlf: 458 300 41
  fredrik.sagafos@hkdir.no

  Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning

  Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning gir anbefalinger om verdigrunnlag og kunnskapsbase i høyere yrkesfaglig utdanning for offentlige og private fagskoler. Veiledningen viser forslag til hvordan arbeidslivet og studentene kan samarbeide med fagskolen om kvalitet i utdanningen. Hensikten er å skape et felles grunnlag for lærings- og utviklingsarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning.