Om Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd (Fagskolerådet, FR) er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og kan kontaktes på fagskoleradet@hkdir.no.

  Møter

  Medlemmer i Nasjonalt fagskoleråd

  Leder: Tord Hauge, NHO

  Nestleder: Adeline Berntsen Landro, RFF

  Arbeidsutvalg (AU): Leder, nestleder og sekretariat

  Sammensettingen av Nasjonalt fagskoleråd for perioden 01. januar 2022 til 01. januar 2024 er som følger:

  Medlemmer og vara 2022-2023

  • HØY

   Adeline Berntsen Landro
   1. vara: Gunnbjørg Engehagen
   2. vara: Jens Christian Thysted

   Elin Dahling
   1. vara:Ketil Solbakke
   2. vara: Harry Arne Haugen

  • Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)

   Thea Tuset
   Ingrid Marie Aarre

   1. Vara: Finn Jacobsen
   2. Vara: Tommy Raaen
   3. Vara: Tom Alexander Østensen
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

   Målfrid Rønnevik 
   Tord Hauge
   1.    vara: Jørgen Leegaard
   2.    vara: Espen Lynghaug
   3.    vara: Aina Helen Bredesen

  • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

   Trude Tinnlund
   Arvid Ellingssen
   1.    vara: Benedikte Sterner
   2.    vara: Kristian Ilner
   3.    vara: Tonje Torbjørnsen
   4.    vara: Jan Oddvar Holthe

  • KS

   Thea Forsberg 
   Vegard Iversen  
   1.    vara: Thomas Volden
   2.    vara: Siri Halsan 

  • Forum for fagskoler (FFF)

   Anja Johansen
   Heidi Møller Strand
   1.    vara: Annelise Kiønig
   2.    vara: Sigmund Fosse
   3.    vara: Venke Schei
   4.    vara: Kaia Brækken

  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

   Bente Søgaard
   1.    vara: Einar Hanisch
   2.    vara: Jill Hellem

  • Voksenopplæringsforbundet (VOFO) / Fleksibel utdanning Norge (FuN)

   Kari Olstad
   1.    vara: Marthe Dirdal
   2.    vara: Rune Foshaug

  • Utdanningsforbundet:

   Tormod Korpås

   1. vara: Kristin Vik

   2. vara: Anne Yun Rygh

  • Spekter

   Trond Bergene
   1.    vara: Ingrid Paaske Gulbrandsen
   2.    vara: Olav Vendelbo Kvam

  • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) / Kristne Friskolers Forbund (KFF)

   Trine Røssevold
   1.    vara: Heidi Munthe-Kaas
   2.    vara: Jan-Erik Sundby

  • Virke

   Helene Ytteborg
   1. vara: Sandra Maria Herlung

  Deltagelse i utvalg

  • NOKUT styret

   Vegar Iversen  (oppnevnt til 30.06.2026)

   Vara:  
   Sonja Helen Wiik (oppnevnt til 30.06.2026)
   Henning Sollid (oppnevnt til 30.06.2026)

   Les om NOKUTs styret her.

  • NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanning

   NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanning for perioden 2019-2023

   Camilla Dragvoll, fagansvarlig ved Norges fagakademi

  • NOKUT studiebarometeret

   Kim Orlin Wettland Kantardjiev (NHO)
   Arvid Ellingsen (LO)

  • Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning

   Arvid Ellingsen, LO

  • Nasjonalt forum for karriereveiledning

   Arvid Ellingsen, LO

  • Chain 5 - Europeisk nettverk for kompetanser på nivå 5

   Anja Johansen, leder av Forum for fagskoler

  • Database for statistikk om høyere utdanning – referansegruppe

   Adeline Landro, Vestland fylkeskommune

  • Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT)

   Rådet har for tiden ingen representant i SHoT

  • Forum for europeisk utdanningspolitikk

   Anja Johansen, FFF

  • Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet)

   Ernst Sundt (Noroff høyskole), representant for fagskolerådet

   Lenke til Beredskapsrådet 

  • Nasjonalt senter for yrkesfag

   Jens Christian Thysted (rektor Fagskolen Vestfold og Telemark), representant for Nasjonalt fagskoleråd

  Mandat

  Nasjonalt fagskoleråd er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra partene i arbeidslivet og organisasjoner som har interesse i utdanningsområdet. Fagskolerådet skal gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Fagskolerådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. Rådet skal arbeide med videreutvikling av fagskolesektoren og fremme samarbeid mellom fagskolesektoren og arbeidslivet. Fagskolerådet baserer sitt arbeid på ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring.

  Fagskolerådet skal

  • Bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring.
  • Fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet, arbeide for at fagskolene får forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser og gi råd til regionale og sentrale myndigheter i aktuelle fagskolesaker. 
  • Bidra til fleksibel fagskoletilbud tilpasset den enkelte student og arbeidslivet sine behov.
  • Arbeide for at studentene sine rettigheter blir godt ivaretatt gjennom forskrifter, lovgivning og øvrig rammebetingelser.
  • Styrke samarbeidet mellom offentlig og privat fagskolesektor, samarbeide med de nasjonale fagutvalgene, og legge til rette for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.
  • Arbeide for å utvikle systemer for overganger begge veier mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyskole- og universitetsutdanning i samarbeid med NOKUT og UHR.
  • Arbeide for at fagskoletilbudene fremstår som attraktive utdanningstilbud for dem som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Ivareta kontakt med arbeidslivet for å gi råd om kompetansebehov innen aktuelle fagområder.
  • Bidra til synliggjøring av høyere yrkesfaglig utdanning, vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om høyere yrkesfaglig utdanning og foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren.
  • Fremme internasjonalisering av og i høyere yrkesfaglig utdanning.

  Fagskolerådet oppnevner egne arbeidsgrupper for spesielle formål etter behov og samarbeider med faglige nasjonale utvalg (for eksempel SRY, UHR og nasjonale fagråd).

  Prosedyrer og retningslinjer

  Nasjonalt fagskoleråd jobber i henhold til følgende gjeldende prosedyrer og retningslinjer: 

  Retningslinje for høringer
  Prosedyre for oppnevning av kandidater til eksterne utvalg
  Prinsipper for sekretariatsarbeid og møtedeltakelse for vara

  Rapporter