Hopp til hovedinnhold

Risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning

Her vil det bli publisert innhold om risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning.

Sist oppdatert : 25. oktober 2023

Om arbeidet

Risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning er et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fagskolesektoren. Initiativet er igangsatt av Nasjonalt Fagskoleråd.

Det tas sikte på at statlige og private institusjoner opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette. En viktig oppgave for være å legge til rette for utvikling av en samordnet praksis i sektoren på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene.

Arrangementer

Vi oppfordrer alle medlemmer til å informere om aktuelle arrangementer.

Mandat

Overordnet mål

Risiko og beredskap for høyere yrkesfaglig sektor (RBHY): er et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fagskolesektoren. Initiativet er igangsatt av Nasjonalt Fagskoleråd (NFR).

Rådet har som ambisjon til å bidra til at statlige og private institusjoner opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette.

En viktig oppgave for rådet vil være å legge til rette for utvikling av en samordnet praksis i sektoren på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene.

Rådet bør blant annet bidra til at både offentlige og private virksomheter tilegner seg kunnskap om krav og føringer som er gitt fra myndighetene.

Deltakelse

Det er fritt for alle fagskoler å delta i nettverket. Det tilstrebes representativitet med tanke på størrelse, profil, kompetanse og geografi.

Arbeidsutvalg

Nasjonalt fagskoleråd oppnevner leder for nettverket for en periode på 2 år. Leder av nettverket blir også NFR sin representant i Beredskapsrådet for Høyere Utdanning og derav ivaretar rollen med kommunikasjon mellom nettverket og beredskapsrådet.

Nettverket bør ha et arbeidsutvalg bestående av inntil 8 deltakere.
Medlemmene i arbeidsutvalget bør være representativt for både privat og offentlig sektor, samt stor(e) og små tilbydere, med mulighet for re-oppnevning.

ONF har rett til å ha med minimum 1 studentrepresentant i arbeidsutvalget. ONF oppnevner representanter for 1 år om gangen. Medlemmene i arbeidsutvalget bør sikre bred representasjon og påse at medlemmer har overlapp for å sikre kontinuitet i rådet.

Aktuelle temaer

Risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, kriseorganisering, øvelser, fysisk sikring og informasjonssikkerhet samt andre temaer med grenseflater mot samfunnssikkerhet og beredskap, som forebygging av voldelig ekstremisme, eksportkontroll og forskningssamarbeid, reisesikkerhet og utveksling.

Det er også aktuelt for Beredskapsrådet å belyse metodiske tilnærminger til risikostyring og beredskapsarbeid, samt framheve prinsipper og føringer for samvirke og samarbeid med lokale aktører og relevant lokalt næringsliv.

Arbeidsform

Arbeidsutvalget utarbeider en handlingsplan som revideres årlig, basert på innspill fra NFR, rådsmedlemmene og Fagskole-sektoren. Handlingsplanen inneholder detaljerte målsettinger, aksjoner og tiltak knyttet til aktuelle arbeidsområder. Rådet synliggjør relevant informasjon og kunnskap via nettside og andre kommunikasjonskanaler. Rådet kan nedsette arbeidsutvalg, samt innlede samarbeid med andre aktører eller fagmiljøer. Rådet skal avholde minst 4 møter i året og rådet vurderer om det skal være fysisk eller digitalt.

Sekretariat

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ivaretar sekretariatsfunksjon på vegne av NFR. Sekretariatet skal være en støtte for arbeidet i Rådet og forestå praktiske funksjoner som saksforberedelse, møtekalling, referatskriving. Rådet og sekretariatet finner for øvrig selv egnede samarbeidsformer.

NFRs styring og finansiering

NFR har påtatt seg å dekke utgifter til sekretariatsfunksjonen. NFR skal i utgangspunktet ikke ha observatørstatus, men kan delta i enkelte møter for å gi informasjon om overordnede krav og føringer etc. Arbeidsutvalget sender årsrapport og tilhørende handlingsplan for kommende år til NFR.

Fagskolerådet

E-post:fagskoleradet@hkdir.no