Hopp til hovedinnhold

Om oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd.

Sist oppdatert : 26. juni 2024

Møter

Medlemmer i Nasjonalt fagskoleråd

Leder: Arvid Ellingsen, LO

Nestleder: Anja Johansen, FFF

Arbeidsutvalg (AU): Leder, nestleder og sekretariat

Medlemmer og vara 2024–2025

Sammensettingen av Nasjonalt fagskoleråd for perioden 12. februar 2024 til 1. januar 2026 er som følger:

Deltakelse i utvalg

Mandat

Nasjonalt fagskoleråd er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra partene i arbeidslivet og organisasjoner som har interesse i utdanningsområdet.

Fagskolerådet skal gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Fagskolerådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv som bygger på relevant arbeidslivskompetanse.

Rådet skal arbeide med videreutvikling av fagskolesektoren og fremme samarbeid mellom fagskolesektoren og arbeidslivet. Fagskolerådet baserer sitt arbeid på ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring.

Fagskolerådet skal

  • Bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring.
  • Fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet, arbeide for at fagskolene får forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser og gi råd til regionale og sentrale myndigheter i aktuelle fagskolesaker.
  • Bidra til fleksibel fagskoletilbud tilpasset den enkelte student og arbeidslivet sine behov.
  • Arbeide for at studentene sine rettigheter blir godt ivaretatt gjennom forskrifter, lovgivning og øvrig rammebetingelser.
  • Styrke samarbeidet mellom offentlig og privat fagskolesektor, samarbeide med de nasjonale fagutvalgene, og legge til rette for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.
  • Arbeide for å utvikle systemer for overganger begge veier mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyskole- og universitetsutdanning i samarbeid med NOKUT og UHR.
  • Arbeide for at fagskoletilbudene fremstår som attraktive utdanningstilbud for dem som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Ivareta kontakt med arbeidslivet for å gi råd om kompetansebehov innen aktuelle fagområder.
  • Bidra til synliggjøring av høyere yrkesfaglig utdanning, vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om høyere yrkesfaglig utdanning og foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren.
  • Fremme internasjonalisering av og i høyere yrkesfaglig utdanning.

Fagskolerådet oppnevner egne arbeidsgrupper for spesielle formål etter behov og samarbeider med faglige nasjonale utvalg (for eksempel SRY, UHR og nasjonale fagråd).

Fagskolerådets prioriteringer 2024-25

Hovedprioritet: Vekst for høyere yrkesfaglig utdanning
• Kampanje for rekruttering til HYU
• Finansieringsmodellen og fullfinansiering av studieplasser
• Opptrappingsplan flere studieplasser
• Forholdet mellom finansiering av utviklingsmidler og akkrediteringskapasitet i NOKUT.

Strukturelle forhold
• HYU på NKR-nivå 6, 7 og 8 i et binært utdanningssystem
• Godkjenning av utdanning i andre land (ECTS)
• Vurdere etablering av uspesifisert grad
• Overgangsordninger mellom HYU og UH
•Arbeidsgruppe som skal utvikle en strategi for HYU i et binært system (parallellstruktur)

Kvalitetsutvikling
• Felles portal for kvalitetsindikatorer
• Styrke fagskolelærerutdanning (PPU-HYU)
• Studentvelferd og studentdemokrati
• Studentombud og læringsmiljø (også digitalt)
• Arbeidslivsrelevans og utviklingsarbeid
• NOKUTs veilederrolle

Organisering av Nasjonalt fagskoleråd, nasjonale og lokale fagråd
• Samarbeid mellom Fagskolerådet og nasjonale fagråd
• Invitere de nasjonale fagrådene med til møte før sommeren og på juleavslutning. I tillegg prøve å få til et møte med politisk ledelse i KD, og Nasjonalt fagskoleråd/fagrådene.

Prosedyrer og retningslinjer

Nasjonalt fagskoleråd jobber i henhold til følgende gjeldende prosedyrer og retningslinjer:

Rapporter

Årsrapporter

Høringer og innspill

Fagskolerådet

E-post:fagskoleradet@hkdir.no